Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Oleskelulupa - Suomen suurlähetystö, Buenos Aires : Palvelut : Oleskelulupa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Buenos Aires

Embajada de Finlandia
Avenida Santa Fe 846, 5to piso
C1059ABP Buenos Aires, Argentina
Puh. +54-11-4312 0600, Sähköposti: sanomat.bue@formin.fi
Español | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Oleskelulupa

OlekelulupakorttiUlkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan yli kolme kuukautta kestävään oleskeluun Suomessa. Oleskelulupa tarvitaan pääsääntöisesti myös tätä lyhyempää työskentelyä varten.

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupa voidaan myöntää muun muassa perhesiteen, opiskelun, työnteon, suomalaisen syntyperän, paluumuuton tai humanitaaristen syden tai muun erityisen syyn perusteella.

Tarvitsenko oleskeluluvan?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa.

Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä paikallispoliisilaitoksella viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa Maahanmuuttoviraston sähköisessä EnterFinland-palvelussa. Palveluun tulee rekisteröityä ja sen jälkeen tulee käydä henkilökohtaisesti Suomen edustustossa lähtömaassa. Sähköinen hakemus nopeuttaa käsittelyä.

Perhesiteen ja paluumuuton perusteella lupaa tulee hakea paperilomakkeilla, jotka ovat saatavissa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupaa voi aina hakea myös täyttämällä lomakkeet käsin ja asioimalla henkilökohtaisesti lähtömaassaSuomen edustustossa. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa hakemuksia vastaan.

Joissakin tapauksissa lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen tai jonkin muun syyn perusteella Suomessa paikallispoliisille.

Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu. Tarvittavat liiteasiakirjat on hankittava etukäteen ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Hakemusta ei voi jättää asiamiehen tai postin välityksellä. 

Mitä oleskelulupa maksaa?

Oleskelulupamaksu peritään etukäteen hakemusta jätettäessä.

Hinnastot löytyvät sekä Maahanmuuttoviraston sivulta että edustuston sivulta (vasemman palkin Palveluhinnasto).

Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Hakemuksen käsittelyaikaa on vaikea määritellä täsmällisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, joudutaanko hakemukseen pyytämään lisäselvityksiä. Edustusto ei voi vaikuttaa Maahanmuuttoviraston käsittelyaikaan.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupakortti

Mikäli hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, saa hän biometriset tunnisteet sisältävän oleskelulupakortin. Kortti on voimassa enintään viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uutta korttia voi hakea vain Suomessa paikallispoliisilta.

Oleskelulupakortti ei ole sidottu tiettyyn passiin, mutta kortin ja passin henkilötietojen on vastattava toisiaan. Kortti on siis uusittava, mikäli passissa olevat henkilötiedot muuttuvat.

Jos hakijalla on oleskelulupatarra vanhassa passissa ja passi vaihdetaan uuteen, on haettava korttia.

Mikäli kortti varastetaan tai se katoaa, tulee kortin haltijan tehdä asiasta ilmoitus poliisille.

Oleskeluluvan haltijan, joka on viisumivelvollisen maan kansalainen, tulee kortin kadotessa ulkomailla jättää Suomen edustustolle viisumihakemus päästäkseen Suomeen hakemaan uutta korttia. Siihen tulee liittää muun muassa mainittu poliisi-ilmoitus kadonneesta/varastetusta oleskelulupakortista. Viisumihakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Oleskeluluvan tuomat oikeudet

Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa sekä poistua maasta ja palata maahan luvan voimassaoloaikana. Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa myös tekemään työtä Suomessa.

Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös alle kolmen kuukauden ajan oleskella ja liikkua Schengen-alueella, mikäli hän ei ole kohdemaahan maahantulokiellossa.

Oleskeluluvan voimassaolo

Määräaikainen oleskelulupa voi olla joko tilapäinen (B-lupa) tai jatkuva (A-lupa). Suomessa oleskelun tarkoitus vaikuttaa siihen, minkälainen ja minkä pituinen lupa henkilölle voidaan myöntää.

Työntekijän oleskelulupa on tilapäinen (B) tai jatkuva (A) työn luonteesta riippuen.

Opiskelijan oleskelulupa on aina luonteeltaan tilapäinen (B).

Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa enintään saman ajan kuin perheenkokoajalle myönnetty lupa. Luvan laji (A tai B) riippuu perheenkokoajan luvasta.

Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen, ellei lupaa nimenomaisesti haeta lyhyemmäksi ajaksi. Henkilö, jolla on jatkuva oleskelulupa, voi saada siihen jatkoa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat yhä voimassa.

Määräaikaisen oleskeluluvan saatuaan ulkomaalaisen tulee hyvissä ajoin huolehtia, että hän oleskelun jatkuessa yli määräaikaisen oleskeluluvan voimassaolon jättää jatkolupahakemuksen. Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa poliisilaitokselta.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada aikaisintaan kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi.

Oleskeluluvan peruminen

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa perutaan, kun ulkomaalainen on muuttanut pysyvästi pois Suomesta tai hän on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella.

Ilmoitus väestötietorekisteriin

Väestötietolain nojalla henkilö, jonka tarkoitus on oleskella ulkomailla yli kolme kuukautta, on tehtävä ilmoitus väestötietorekisteriin joko tilapäisestä oleskelusta tai pysyvästä muutosta ulkomaille. 

Lisätietoa: 

Opiskelijat

Ulkomaalaisen opiskelijan on hankittava oleskelulupa, jos opinnot Suomessa kestävät yli kolme kuukautta. Oleskelulupa voidaan myöntää peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelua varten. Näitä ovat lähinnä korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Myös virallisten järjestöjen koululaisvaihtoon osallistuvat nuoret tarvitsevat opiskelijan oleskeluluvan.

Hakemuslomake (OLE_OPI) on täytettävä ja jätettävä liitteineen edustustolle.

Liitteeksi tarvitaan:

 • suomalaisen oppilaitoksen hyväksymiskirje, josta käy ilmi opintojen kesto, opiskelukieli ja tavoitteena oleva tutkinto
 • selvitys hakijan aikaisemmista opinnoista ja kielitaidosta
 • toimeentuloselvitys opiskeluajalta Suomessa (omin varoin opiskelevat 560 euroa kuukautta kohden hakijan omissa nimissä, stipendin saajat tai vaihtojärjestön turvin opiskelevat tapauksesta riippuen)
 • passi, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta haettavan oleskeluluvan päätyttyä 
 • passivalokuva (36 x 47 mm, pään koon tulee olla 32-36 mm leuasta päälakeen)
 • luotettavan ja vakavaraisen yhtiön tai laitoksen myöntämä voimassaoleva vakuutus, joka kattaa sairaanhoidon kustannukset 100 000 euroon saakka. Jos opintojen arvioitu kesto Suomessa on vähintään kaksi vuotta, opiskelija saa yleensä kotikunnan Suomesta ja pääsee kunnallisten terveyspalvelujen piiriin. Tällöin riittää, että vakuutus kattaa kustannukset 30 000 euroon saakka.

Perhe

Mikäli haluaa tulla Suomeen ja asettua asumaan yhdessä siellä asuvan perheenjäsenensä kanssa, tarvitsee oleskeluluvan. Lupa voidaan myöntää perhesiteen perusteella hakijalle. Perheenjäsenten piiri on laissa määritelty, eikä se aina vastaa sitä, miten eri kulttuureissa mielletään perheenjäsenet. Suomalainen perhekäsitys on suppeampi kuin monissa muissa maissa.

Suomen kansalaisten ja muunmaalaisten kuin EU-kansalaisten ja heihin rinnastettavien perheenjäseniä ovat:

 • aviopuoliso
 • rekisteröity parisuhdekumppani
 • avopuoliso
 • alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja Suomessa asuva henkilö on

Oleskelulupa edellyttää yleensä, että perheenjäsenen taloudellinen toimeentulo Suomessa on turvattu muutoin kuin yhteiskunnan tuella.

Aviopuolisolle voidaan myöntää oleskelulupa perhesiteen perusteella. Todisteeksi avioliitosta on esitettävä avioliittotodistus. Lisäksi avioliiton tulee olla rekisteröity Suomessa.

Aviopuolisoihin rinnastetaan samaa sukupuolta olevat, jotka ovat rekisteröineet parisuhteensa.

Avopuolisolle voidaan myöntää oleskelulupa, jos

 • puolisot ovat asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta ja todistavat yhdessä asumisen esimerkiksi vuokrasopimuksilla tai muulla asiakirjanäytöllä tai
 • puolisoilla on yhteinen lapsi, jolloin kahden vuoden yhdessä asumista ei edellytetä.

Yhdessä olemista lomamatkojen aikana vuoroin kummankin puolison kotimaassa ei pidetä riittävänä yhdessä asumisena, jos puolisot ovat kirjoilla ja heillä on kotipaikka eri valtioissa. Kumpikaan avopuolisoista ei saa olla avioliitossa toisaalla.

Työntekijän oleskelulupa

Ulkomaalainen, joka aikoo tehdä ansiotyötä Suomessa, tarvitsee työntekijän oleskeluluvan. Itsenäistä elinkeinoa tai ammattia Suomessa harjoittavan on puolestaan haettava elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa.

Työntekotarkoituksessa Suomeen saapuvan ulkomaalaisen on haettava työntekijän oleskelulupaa asuinmaassaan (kotimaa tai maa joka on myöntänyt hänelle oleskeluluvan) ennen Suomeen tuloa.

Työ- ja elinkeinotoimistolle kuuluu työntekoa ja toimeentuloa koskeva harkinta. Työ- ja elinkeinotoimisto tekee joko myönteisen tai kielteisen osapäätöksen, jonka se toimittaa Maahanmuuttovirastolle. Maahanmuuttovirasto tutkii sen jälkeen, täyttyvätkö hakijan muut edellytykset Suomessa oleskelulle. Jos työ- ja elinkeinotoimiston osapäätös on myönteinen, eikä hakijan oleskelulle ole yleisiä maahantulon esteitä, Maahanmuuttovirasto myöntää hakijalle oleskeluluvan.

Liitteeksi tarvitaan:

 • työ- ja elinkeinoministeriön myönteinen osapäätös tai kopio siitä
 • työnantajan todistus siitä, että hakija on otettu työntekijäksi 
 • passi, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta oleskeluluvan päättymisen jälkeen
 • passivalokuva
Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 14.7.2015


© Suomen suurlähetystö, Buenos Aires | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot